logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

艢WIADCZENIE US艁UG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOW膭 HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Piotrk贸w Kujawski: 艢WIADCZENIE US艁UG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOW膭 HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Numer og艂oszenia: 267577 - 2008; data zamieszczenia: 15.10.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, fax. 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢WIADCZENIE US艁UG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOW膭 HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 艢WIADCZENIE US艁UG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOW膭 HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM WRAZ Z DOSTAW膭 I MONTA呕EM SPRZ臉TU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOW膭 I BUDOW膭 PRZY艁膭CZY..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 2.500 z艂. ( S艂ownie : dwa tysi膮ce pi臋膰set z艂otych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: 1. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1) prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia, 2) udokumentowanie wykonania w ci膮gu ostatnich pi臋ciu lat, co najmniej dw贸ch zada艅 por贸wnywalnych z zadaniem, na kt贸re oferent sk艂ada ofert臋, tzn. pe艂nienie nadzoru inwestorskiego w przedsi臋wzi臋ciu o podobnym charakterze i warto艣ci nadzorowanych rob贸t na kwot臋 co najmniej 5 000 000, 00 z艂. brutto. 3) potwierdzenie dysponowania osobami posiadaj膮cymi uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno艣ciach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) drogowej c) wodno-kanalizacyjnej i co d) sanitarnej e) elektrycznej 4) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno艣ci cywilnej kontraktowej w zakresie dzia艂alno艣ci zgodnej z przedmiotem zam贸wienia. 5) Potwierdzenie wp艂acenia wadium. 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2) Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) Aktualne za艣wiadczenie oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. przed terminem publikacji og艂oszenia o zam贸wieniu., a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dw贸ch zam贸wie艅 odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia (warto艣膰 ka偶dego nadzorowanego zadania nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 5 000 000,00 z艂. brutto) Do wykazu Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e us艂ugi te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje) . 2. Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do nadzorowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia w specjalno艣ciach: 1 konstrukcyjno-budowlanej, 2 drogowej 3 wodno-kanalizacyjnej i co 4 sanitarnej 5 elektrycznej oraz za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego (Okr臋gow膮 Izb臋 In偶ynier贸w Budownictwa), potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby. 3. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: 1) Polis臋 , 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. 2) Potwierdzenie wp艂acenia wadium..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 11:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zam贸wienie nie b臋dzzie finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?9.2 KB POBIERZog艂oszenie15.10.2008 13:25211
.DOC261 KB POBIERZsiwz15.10.2008 13:27190

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-10-15 13:24:09
Data ostatniej modyfikacji : 15.10.2008 13:24
Liczba wy艣wietle艅 : 932licznik odwiedzin: 4413082