logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO.

Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO
Numer og艂oszenia: 350417 - 2008; data zamieszczenia: 04.12.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655123.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 34.13.61.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 29.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia publicznego mog膮 si臋 ubiega膰 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p贸藕n. zm.) a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 偶e: 1) Nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 2) Prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 3) Za艂膮cz膮 wymagane o艣wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ Ocena spe艂nienia warunk贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej dokonana zostanie przez zamawiaj膮cego w oparciu o analiz臋 dokument贸w za艂膮czonych do oferty przez wykonawc臋 w oparciu o zasad臋 spe艂nia/nie spe艂nia ..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1) o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) wykaz autoryzowanych stacji obs艂ugi na terenie wojew贸dztwa Kujawsko- Pomorskiego 4) dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e oferowany przez Wykonawc臋 samoch贸d spe艂nia wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego: a) o艣wiadczenie, 偶e oferowany samoch贸d posiada aktualn膮 homologacj臋 b) wykaz parametr贸w technicznych samochodu, c) dokument gwarancyjny..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Przedmiot zam贸wienia nie b臋dzie finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej.UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-12-05

ZP - 341 - K - 16 / 1 / 08

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Wykonawcy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA - PRZETARGU NA: ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO.

Dzia艂aj膮c na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity z 2007 Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z p贸藕n. zm.), Zamawiaj膮cy informuje, 偶e do w/w post臋powania聽o udzielenie zam贸wienia publicznego wp艂yn臋艂o zapytanie do tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia o wyja艣nienie nast臋puj膮cych kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

1.聽聽聽聽聽 Czy zamawiaj膮cy dopuszcza聽 moc silnika聽 90KM

W zwi膮zku z powy偶szym Zamawiaj膮cy wyja艣nia:

Zamawiaj膮cy nie widzi potrzeby zmiany zapis贸w dotycz膮cych wymaganych parametr贸w聽i wyposa偶enia samochodu zawartych w SIWZ, samoch贸d ma by膰 wyposa偶ony w silnik wysokopr臋偶ny o pojemno艣ci skokowej konstruktywnej minimum 1600 cm

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-12-08

ZP - 341 - K - 16 / 2 / 08

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA - PRZETARGU NA:ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO.

Dzia艂aj膮c na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity z 2007 Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z p贸藕n. zm.), Zamawiaj膮cy informuje, 偶e do w/w post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego wp艂yn臋艂o zapytanie do tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia o wyja艣nienie nast臋puj膮cych kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

1.聽聽聽聽聽 Czy zamawiaj膮cy dopuszczadrzwi tylne skrzyde艂kowe z szybami?

W zwi膮zku z powy偶szym Zamawiaj膮cy wyja艣nia:

Zamawiaj膮cy dopuszcza aby samoch贸d by艂 wyposa偶ony w drzwi tylne skrzyde艂kowe z szybami.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.聽聽聽聽聽聽聽

Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA

MODYFIKACJA TRE艢CI聽 SIWZ

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-12-08

ZP - 341 - K - 16 / 3 / 08

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wieniaZP 341 - 16 / 08

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: "ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO".

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadzanast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ:

1.聽聽聽聽聽聽聽聽 W pkt 5 SIWZ:

a) pkt 5 SIWZbrzmi:

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa fabrycznie nowego ( nie zarejestrowanego) samochodu dostawczego typu Furgon (rok produkcji 2008).

Wymagane parametry i wyposa偶enie samochodu:

- fabrycznie nowy 2008r.

- ilo艣膰 miejsc: min. 2 (kierowca i min 1 pasa偶er)

- kolor nadwozia: akrylowy - uzgodniony z Zamawiaj膮cym

- silnik wysokopr臋偶ny, minimum 100 KM, spe艂niaj膮cy norm臋 Euro 4

- pojemno艣膰 skokowa konstruktywna minimum 1600 cm3

- rodzaj paliwa - olej nap臋dowy

- nadwozie w cz臋艣ci roboczej nie przeszklone

- drzwi tylne skrzyde艂kowe nie przeszklone

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony, nie przeszklone

- o艣wietlenie przestrzeni 艂adunkowej

- nap臋d na ko艂a przednie

- immobiliser

- 艂adowno艣膰 - min 700 kg

- obj臋to艣膰 u偶ytkowa bez kabiny - min. 3 m3

- gumowa wyk艂adzina na pod艂odze przedzia艂u baga偶owego

- uchwyty do mocowania 艂adunk贸w

- uk艂ad hamulcowyABS z elektronicznym rozdzia艂em si艂y hamowania

- skrzynia 5-biegowa (5+wsteczny) mechaniczna

- wspomaganie uk艂adu kierowniczego

- poduszki powietrzne - min 1 szt. dla kierowcy

- pasy bezpiecze艅stwa z napinaczami

- instalacja do monta偶u radia plus min. 2 g艂o艣niki

- ga艣nica, tr贸jk膮t, apteczka, podno艣nik, zestaw kluczy, dwie kamizelki ostrzegawcze, pe艂nowymiarowe ko艂o zapasowe

- dywaniki gumowe wyjmowane dla kierowcy i pasa偶era

Wymagania odno艣nie gwarancji:

- serwis gwarancyjny winien obejmowa膰 ca艂y kraj

- gwarancja na podzespo艂y mechaniczne, bez wzgl臋du na ilo艣膰 przejechanych kilometr贸w -聽聽 min 24 miesi膮ce

- gwarancja na perforacj臋 blach - min. 5 lat

- gwarancja na pow艂ok臋 lakiernicz膮 - min. 24 miesi膮ce

- zapewnienie samochodu zast臋pczego w okresie gwarancji w przypadku naprawy trwaj膮cej powy偶ej 5 dni

Wymagania pozosta艂e:

- instrukcja obs艂ugi pojazdu w j臋zyku polskim

Do samochodu musi by膰 do艂膮czona dokumentacja oferowanego pojazdu, umo偶liwiaj膮ca jego zarejestrowanie.

b) prawid艂owe brzmienie pkt 5 SIWZ :

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa fabrycznie nowego ( nie zarejestrowanego) samochodu dostawczego typu Furgon (rok produkcji 2008).

Wymagane parametry i wyposa偶enie samochodu:

- fabrycznie nowy 2008r.

- ilo艣膰 miejsc: min. 2 (kierowca i min 1 pasa偶er)

- kolor nadwozia: akrylowy - uzgodniony z Zamawiaj膮cym

- silnik wysokopr臋偶ny, minimum 100 KM, spe艂niaj膮cy norm臋 Euro 4

- pojemno艣膰 skokowa konstruktywna minimum 1600 cm3

- rodzaj paliwa - olej nap臋dowy

- nadwozie w cz臋艣ci roboczej nie przeszklone

- drzwi tylne skrzyde艂kowe nie przeszklone lub przeszklone

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony, nie przeszklone lub przeszklone

- o艣wietlenie przestrzeni 艂adunkowej

- nap臋d na ko艂a przednie

- immobiliser

- 艂adowno艣膰 - min 700 kg

- obj臋to艣膰 u偶ytkowa bez kabiny - min. 3 m3

- gumowa wyk艂adzina na pod艂odze przedzia艂u baga偶owego

- uchwyty do mocowania 艂adunk贸w

- uk艂ad hamulcowyABS z elektronicznym rozdzia艂em si艂y hamowania

- skrzynia 5-biegowa (5+wsteczny) mechaniczna

- wspomaganie uk艂adu kierowniczego

- poduszki powietrzne - min 1 szt. dla kierowcy

- pasy bezpiecze艅stwa z napinaczami

- instalacja do monta偶u radia plus min. 2 g艂o艣niki

- ga艣nica, tr贸jk膮t, apteczka, podno艣nik, zestaw kluczy, dwie kamizelki ostrzegawcze, pe艂nowymiarowe ko艂o zapasowe

- dywaniki gumowe wyjmowane dla kierowcy i pasa偶era

Wymagania odno艣nie gwarancji:

- serwis gwarancyjny winien obejmowa膰 ca艂y kraj

- gwarancja na podzespo艂y mechaniczne, bez wzgl臋du na ilo艣膰 przejechanych kilometr贸w -聽聽 min 24 miesi膮ce

- gwarancja na perforacj臋 blach - min. 5 lat

- gwarancja na pow艂ok臋 lakiernicz膮 - min. 24 miesi膮ce

- zapewnienie samochodu zast臋pczego w okresie gwarancji w przypadku naprawy trwaj膮cej powy偶ej 5 dni

Wymagania pozosta艂e:

- instrukcja obs艂ugi pojazdu w j臋zyku polskim

Do samochodu musi by膰 do艂膮czona dokumentacja oferowanego pojazdu, umo偶liwiaj膮ca jego zarejestrowanie.

Pozosta艂e zapisy w SIWZ pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽UWAGA

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-12-09

ZP - 341 - K - 16 / 4 / 08

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP 341 - 16 / 08

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: "ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO".

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ:

  1. W za艂膮czniku nr 1 do SIWZ (druku oferty) w pkt 12:

a) pkt 12 druku oferty brzmi:

12.O艣wiadczamy, 偶e serwis oferowanego autobusu b臋dzie si臋 odbywa艂
w autoryzowanych stacjach obs艂ugi na terenie wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego, o kt贸rych mowa w wykazie autoryzowanych stacji obs艂ugi stanowi膮cym za艂膮cznik do oferty.

b) prawid艂owe brzmienie pkt 12 druku oferty :

12.O艣wiadczamy, 偶e serwis oferowanego samochodub臋dzie si臋 odbywa艂
w autoryzowanych stacjach obs艂ugi na terenie wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego, o kt贸rych mowa w wykazie autoryzowanych stacji obs艂ugi stanowi膮cym za艂膮cznik do oferty.

2. W za艂膮czniku nr 1 do SIWZ (druku oferty)strona 2 ( za艂膮cznikami do niniejszej oferty s膮:)pkt 4b:

a) pkt 4a drugiej strony druku oferty brzmi:

4)dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e oferowany przez Wykonawc臋 samoch贸d spe艂nia wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego:

b) wykaz parametr贸w technicznych autobusu,

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 b) prawid艂owe brzmienie pkt 4a drugiej strony druku oferty:

4)dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e oferowany przez Wykonawc臋 samoch贸d spe艂nia wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego:

b) wykaz parametr贸w technicznych samochodu,

3. W za艂膮czniku nr 4 do SIWZ (druku o艣wiadczenia dotycz膮cego homologacjiw wierszu 5 i 6:

a) wiersz 5 i 6 o艣wiadczenia dotycz膮cego homologacji brzmi:

Niniejszym o艣wiadczamy, 偶e oferowany przez nas w przetargu autobus posiada aktualn膮 homologacj臋.

b) prawid艂owe brzmienie wiersza 5 i 6 o艣wiadczenia dotycz膮cego homologacji:

Niniejszym o艣wiadczamy, 偶e oferowany przez nas w przetargu samoch贸d posiada aktualn膮 homologacj臋.

4. W za艂膮czniku nr2 do SIWZ (projekcie umowy) w 搂 4:

a) 4 projektu umowy brzmi:

搂 4

1.聽聽 Wykonawca zapewnia, 偶e przedmiot zam贸wienia jest wolny od wad i spe艂nia warunki, o kt贸rych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2.聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia jest obj臋ty 2 letnia gwarancj膮 bez limitu kilometr贸w, gwarancji na perforacj臋 karoserii na okres 6 lat licz膮c od daty przekazania pojazdu Zamawiaj膮cemu odnotowan膮 w ksi膮偶ce gwarancyjnej pojazdu.

3.聽聽聽 Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do zapewnienia na terenie wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego serwisu gwarancyjnego tj. 2 lat w okresie trwania gwarancji, a ponadto - do usuni臋cia w tym czasie ewentualnych wad, kt贸re mog膮 si臋 ujawni膰 w zakupionym poje藕dzie w terminie 14 dni od daty zg艂oszenia reklamacji w sieci autoryzowanych stacji obs艂ugi.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 b) prawid艂owe brzmienie 4 projektu umowy:

1.聽聽 Wykonawca zapewnia, 偶e przedmiot zam贸wienia jest wolny od wad i spe艂nia warunki, o kt贸rych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2.聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia jest obj臋ty 2 letnia gwarancj膮 bez limitu kilometr贸w, gwarancj膮 na perforacj臋 karoserii na okres

ZAWIADOMIENIE O WYBORZ OFERTY

Piotrk贸wKujawski, dnia 2008-12-12

ZP - 341 / 16 /7/ 08聽聽聽聽

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm) - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawsk, 88-230 Piotrk贸wKujawski, ul. Ko艣cielna 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych

wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez :

Reiski Auto Sp z o.o.

86-005 Bia艂e B艂ota

聽聽 ul.Szubi艅ska 8

Powy偶sza oferta zosta艂a wybrana zgodnie z kryterium - cena - 100%. Oferta wg kryterium uzyska艂a 100 pkt.

W prowadzonym post臋powaniu oferty z艂o偶y艂y ni偶ej wymienione firmy:

1. Reiski Auto Sp z o.o.

86-005 Bia艂e B艂ota聽聽

聽聽 ul.Szubi艅ska 8

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a 100 pkt.

2. Autosar - Wielu艅ski Sp. z o.o.Autoryzowany Dealer VW i AUDI

聽聽聽聽 87-100 Torun艅

聽聽聽聽 ul. Wschodnia 38

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a 75,00 pkt.

3.W膮tarski , Auto Centrum W膮tarskiDzia艂 Handlowy

聽聽聽 87-800 W艂oc艂awek

聽聽聽聽 ul. Toru艅ska 169

Oferta wg kryterium - cena 100%uzyska艂a 78,00 pkt.

4.Benepol Sp. z o.o.

聽聽聽 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A

聽聽聽 Dzia艂 Sprzeda偶y :

聽聽聽 80-174 Gda艅sk ,ul. Lubowidzka 33

Oferta Wykonawcy zosta艂a odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm).

Wykonawcy kt贸rych oferty zosta艂y odrzucone -1.

Wykonawcy kt贸rzy zostali wykluczeni - 0.

O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie powiadomiony odr臋bnym pismem.

Otrzymuj膮 :

1. Reiski Auto Sp z o.o.

86-005 Bia艂e B艂ota聽聽

聽聽 ul.Szubi艅ska 8

2. Autosar - Wielu艅ski Sp. z o.o.Autoryzowany Dealer VW i AUDI

聽聽聽聽 87-100 Torun艅

聽聽聽聽 ul. Wschodnia 38

3.W膮tarski , Auto Centrum W膮tarskiDzia艂 Handlowy

聽聽聽 87-800 W艂oc艂awek

聽聽聽聽 ul. Toru艅ska 169

4.Benepol Sp. z o.o.

聽聽聽 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A

聽聽聽 Dzia艂 Sprzeda偶y :

聽聽聽 80-174 Gda艅sk ,ul. Lubowidzka 33

5.a聽聽 /聽聽 a

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC168.5 KB POBIERZsiwz04.12.2008 12:56292
.DOC107 KB POBIERZoferta04.12.2008 12:57210
.DOC83.5 KB POBIERZprojekt umowy04.12.2008 12:57182
.PDF98.5 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz05.12.2008 12:48196
.PDF123.2 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz 208.12.2008 08:28137
.PDF472 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ08.12.2008 08:28150
.PDF425.7 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ 209.12.2008 14:36177

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-12-04 13:53:20
Data ostatniej modyfikacji : 12.12.2008 14:51
Liczba wy艣wietle艅 : 800

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  09.12.2008 14:35poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  08.12.2008 08:27poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  05.12.2008 12:47poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  04.12.2008 12:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4496254