logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0

Numer og艂oszenia: 21748 - 2009; data zamieszczenia: 09.02.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655123.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl
  • Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm na remont dr贸g gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj膮cym : Mieszanka 偶wirowo-wapienna o granulacji 0- 31,5 mm - 1650 ton.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 29.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 3000, 00 z艂.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia 2.Posiadanie stosownych koncesji, zezwole艅 lub licencji zwi膮zanych bezpo艣rednio z realizacj膮 zadania. Zakres niniejszy winien obejmowa膰 kopi臋 aktualnego zezwolenia (licencji) na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z transportem drogowym rzeczy. 3. Posiadanie niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia taboru samochodowego - minimum 5 zestaw贸w samochod贸w ci臋偶arowych z wywrotem tylnym 4. Spe艂nienie wymog贸w zawartych w ustawie Prawo Zam贸wie艅 Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 5.Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 3.000 z艂.
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. 2. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie dc ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu dc rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3.Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego o nie zaleganiu z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia o uzyskaniu przewidzianej prawem zgody zwolnienia, odroczenia lub roz艂o偶enia na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci, lub wstrzymania w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 4.koncesje , zezwolenia lub licencje zwi膮zane bezpo艣redni z realizacj膮 zadania. Zakres niniejszy winien obejmowa膰 kopi臋 aktualnego zezwolenia ( licencji) na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z transportem drogowym rzeczy, 5.wykaz niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia taboru samochodowego, jaki posiada wykonawca - minimum 5 zestaw贸w samochod贸w ci臋偶arowych z wywrotem tylnym 6.wykaz pracownik贸w kt贸rzy wykonywa膰 b臋d膮 zam贸wienie 7.Wykaz os贸b i podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie lub b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci- je艣li dotyczy. 8.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. 9.Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np. konsorcjum) - je艣li dotyczy. 10.dow贸d wp艂acenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 18.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC171.5 KB POBIERZsiwz09.02.2009 13:26434
?55 KB POBIERZwz贸r oferty09.02.2009 13:26316
.DOC37.5 KB POBIERZprojekt umowy09.02.2009 13:27255
.DOC26.5 KB POBIERZopis przedmiotu09.02.2009 13:28276

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-02-09 13:25:39
Data ostatniej modyfikacji : 09.02.2009 13:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1516licznik odwiedzin: 4422280