logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Kredyt d艂ugoterminowy na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Numer og艂oszenia: 13216 - 2009; data zamieszczenia: 30.01.2009 OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe. Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Kredyt d艂ugoterminowy na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi. II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM w wysoko艣ci 2.500.000,00 z艂. ( s艂ownie: dwa miliony pi臋膰set tysi臋cy z艂otych).. II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.11.30.00-5. II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 10.12.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium. III.2) WARUNKI UDZIA艁U Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W niniejszym post臋powaniu mog膮 uczestniczy膰 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki: 3. spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zam贸wie艅 publicznych, tzn.: a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tzn. jest Bankiem dzia艂aj膮cym na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Dz. U. 72 poz. 665 z p贸藕n. zm), b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia; c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, d) nie s膮 wykluczeni z post臋powania na podstawie zaistnienia przes艂anek wykluczenia z post臋powania, okre艣lonych w art. 24 Prawa zam贸wie艅 publicznych, Oferenci, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 przedstawionych wy偶ej warunk贸w zostan膮 wykluczeni z post臋powania na zasadzie art. 24 ust. 3 ustawy. Ocena spe艂niania ww. warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮 spe艂nia - nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt. 14 SIWZ. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w winno wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂nia. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego z ww. warunk贸w skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem wykonawcy z post臋powania.. Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wykonawcy zobowi膮zani s膮 z艂o偶y膰 o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w uczestnictwa w post臋powaniu. Poza w/w o艣wiadczeniem od Wykonawc贸w ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia wymagane jest z艂o偶enie nast臋puj膮cych dokument贸w: a) w艂a艣ciwie wype艂niony formularz ofertowy - zgodnie z za艂膮czonym wzorem, b) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, potwierdzaj膮cy uprawnienia banku do wyst臋powania w obrocie prawnym, c) Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 14 ppkt b) sk艂ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e: 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 2. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dokumenty, o kt贸rych mowa wy偶ej nale偶y z艂o偶y膰 w formie orygina艂贸w lub kserokopii po艣wiadczonych za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋, opatrzone dat膮, piecz臋ci膮 wykonawcy i podpisem osoby/os贸b upowa偶nionych do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia (dla ka偶dego wykonawcy z osobna nale偶y z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w uczestnictwa w post臋powaniu) - nale偶y z艂o偶y膰 dokument stwierdzaj膮cy ustanowienie pe艂nomocnika do reprezentowania ich w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo reprezentowania w post臋powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego (art. 23 ust. 2). Pe艂nomocnictwo winno by膰 przedstawione w formie orygina艂u. Przepisy dotycz膮ce wykonawcy stosuje si臋 odpowiednio do wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena. IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl. Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1. IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 09.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10. IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

UWAGA!!!!

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Tre艣膰 wyja艣nienia znajduje si臋 w za艂膮czniku do og艂oszenia - wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 1

Uwaga- uleg艂 zmianie termin sk艂adania ofert z 09.02.2009 roku na dzie艅 12.02.2009 roku.

UWAGA!!!!

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Tre艣膰 wyja艣nienia znajduje si臋 w za艂膮czniku do og艂oszenia - wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 2

Uwaga- uleg艂 zmianie termin sk艂adania ofert z 09.02.2009 roku na dzie艅 12.02.2009 roku.

UWAGA!!!!

MODYFIKACJA聽TRE艢CI SIWZ

Tre艣膰 modyfikacji聽znajduje si臋 w za艂膮czniku do og艂oszenia - modyfikacja聽tre艣ci SIWZ 1

Uwaga- uleg艂 zmianie termin sk艂adania ofert z 09.02.2009 roku na dzie艅 12.02.2009 roku.

UWAGA!!!!

MODYFIKACJA聽TRE艢CI SIWZ

Tre艣膰 modyfikacji聽znajduje si臋 w za艂膮czniku do og艂oszenia - modyfikacja聽tre艣ci SIWZ 2

Uwaga- uleg艂 zmianie termin sk艂adania ofert z 12.02.2009 roku na dzie艅 13.02.2009 roku.

UWAGA!!!!

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU

PRZETARGU

Piotrk贸wKujawski, dnia 2009-02-12

ZP - 341 - K - 2 / 5 / 09

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

Kredyt d艂ugoterminowy na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Dnia 12 lutego 2009 roku Zamawiajacy uniewa偶nia post臋powanie o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli post臋powanie obarczone jest wad膮 uniemo偶liwiaj膮c膮 zawarcie wa偶nej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego".

Zamawiajacy ustalaj膮c warto艣膰 zam贸wienia na podstawie art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) b艂臋dnie oszacowa艂 warto艣膰 zam贸wienia, w rezultacie czego nie mo偶na zawrze膰 wa偶nej umowy.

Jednocze艣nie informujemy, i偶 Wykonawcy kt贸rzy z艂o偶yli oferty mog膮 sk艂ada膰 wnioski o wycofanie oferty. Wnioski o wycofanie oferty winny by膰 z艂o偶one przed terminem sk艂adania ofert tj. dniem 13 lutym, godz. 15.00. Po otrzymaniu takiego wniosku Zamawiaj膮cy za pomoc膮 poczty ode艣le nienaruszon膮 ofert臋. W przypadku braku wniosku o wycofanie oferty zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy b臋dzie przechowywa艂 z艂o偶on膮 ofert臋 przez okres 4 lat wraz z dokumentami z post臋powania w spos贸b gwarantuj膮cy jej nienaruszalno艣膰.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Miasta i Gminy聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC300.5 KB POBIERZsiwz30.01.2009 15:35316
.PDF436.7 KB POBIERZwykaz instytucji w kt贸rych JST korzysta z kredyt贸w30.01.2009 15:36285
.PDF2467.1 KB POBIERZ30.01.2009 15:38223
.PDF2748.5 KB POBIERZ30.01.2009 15:40191
.PDF1681.3 KB POBIERZ30.01.2009 15:41275
.PDF1148 KB POBIERZ30.01.2009 15:43221
.PDF3713.7 KB POBIERZ30.01.2009 15:46197
.PDF15494 KB POBIERZ30.01.2009 15:54173
.PDF16775.4 KB POBIERZ30.01.2009 16:03166
.PDF2299.2 KB POBIERZ30.01.2009 16:05201
.PDF5293 KB POBIERZ30.01.2009 16:09206
.PDF1446 KB POBIERZ30.01.2009 16:10230
.PDF1096.3 KB POBIERZ30.01.2009 16:11268
.PDF9564.8 KB POBIERZ30.01.2009 16:16237
.PDF4447.5 KB POBIERZ30.01.2009 16:18309
.PDF1462.1 KB POBIERZ30.01.2009 16:20262
.PDF1361.9 KB POBIERZ30.01.2009 16:22223
.PDF390.7 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci siwz 104.02.2009 12:53238
.PDF316.7 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci siwz 204.02.2009 12:54277
.PDF1125.1 KB POBIERZmodyfikacja tre艣ci SIWZ 104.02.2009 12:55333
.PDF8553 KB POBIERZSprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2006 rok04.02.2009 16:10214
.PDF3427.4 KB POBIERZUchwala RIO - wykonanie bud偶etu za 2006 rok04.02.2009 16:15222
.PDF553.3 KB POBIERZRb-27S_200604.02.2009 16:15197
.PDF547.4 KB POBIERZRb-28S_200604.02.2009 16:16237
.PDF549.2 KB POBIERZRb-N_200604.02.2009 16:16258
.PDF573 KB POBIERZRb-NDS_200604.02.2009 16:18254
.PDF1098.3 KB POBIERZRb-Z_200604.02.2009 16:19233
.PDF13242.8 KB POBIERZSprawozdanie z wykonania bud偶etu za 2007 rok04.02.2009 16:35191
.PDF882.9 KB POBIERZUchwala RIO - wykonanie bud偶etu za 2007 rok04.02.2009 16:37271
.PDF530.9 KB POBIERZRb-27S 200704.02.2009 16:38235
.PDF619.1 KB POBIERZRb-28S 200704.02.2009 16:39221
.PDF528.9 KB POBIERZRb-N 200704.02.2009 16:39199
.PDF428 KB POBIERZRb-NDS 200704.02.2009 16:40193
.PDF1049.1 KB POBIERZRb-Z 200704.02.2009 16:41247
.PDF537.9 KB POBIERZRb-27S do dnia 30.09.200804.02.2009 16:47208
.PDF642.6 KB POBIERZRb-28S do dnia 30.09.200804.02.2009 16:47246
.PDF412.7 KB POBIERZRb-N do dnia 30.09.200804.02.2009 16:48173
.PDF344 KB POBIERZRb-NDS do dnia 30.09.200804.02.2009 16:48209
.PDF621.5 KB POBIERZRb-Z do dnia 30.09.200804.02.2009 16:49237
.PDF149.9 KB POBIERZinformacja_o_mieniu_komunalnym04.02.2009 16:50259
.PDF148.6 KB POBIERZStatut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski04.02.2009 16:51273
.PDF54.3 KB POBIERZUchwa艂a w sprawie powo艂ania Skarbnika Miasta i Gminy04.02.2009 16:52243
.PDF129.7 KB POBIERZWykaz jednostek organizacyjnych05.02.2009 10:20257
.PDF98.5 KB POBIERZZaswiadczenie o wyborze Burmistrza05.02.2009 10:21247
.PDF106.7 KB POBIERZNIP06.02.2009 08:21238
.PDF231.9 KB POBIERZREGON06.02.2009 08:23247
?46 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ 212.02.2009 09:43239
.DOC37 KB POBIERZUniewa偶nienie przetargu12.02.2009 12:19209
.PDF731.1 KB POBIERZMODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ 2 pdf13.02.2009 09:31278
.PDF286.7 KB POBIERZUniewa偶nienie przetargu pdf13.02.2009 09:32268
.XLS48 KB POBIERZDochody za 2008.24.03.2009 12:58213
.PDF630.1 KB POBIERZRB 27 2008 PDF24.03.2009 13:01201
.PDF972 KB POBIERZRB 28 2008 PDF24.03.2009 13:02246
.PDF277.9 KB POBIERZRb N 2008 PDF24.03.2009 13:03199
.PDF185.1 KB POBIERZRb Nds 200824.03.2009 13:03264
.PDF228.9 KB POBIERZRb PDP 2008 PDF24.03.2009 13:06254
.PDF307.3 KB POBIERZRb Z 2008 PDF24.03.2009 13:07273
.DOC245.5 KB POBIERZSprawozdanie z wykonania bud偶etu24.03.2009 13:07276
.XLS87.5 KB POBIERZWydatki 200824.03.2009 13:09224

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-01-30 15:34:21
Data ostatniej modyfikacji : 12.02.2009 12:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1818

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  12.02.2009 09:41poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  04.02.2009 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  30.01.2009 15:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4175324