logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: Zadanie 1. Przebudowa ulic Ogrodowa i 艁膮kowa w Piotrkowie Kujawskim Zadanie 2. Przebudowa dr贸g na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim Zadanie 3. Przebudowa ulicy Parkowej w

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: Zadanie 1. Przebudowa ulic Ogrodowa i 艁膮kowa w Piotrkowie Kujawskim Zadanie 2. Przebudowa dr贸g na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim Zadanie 3. Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim
Numer og艂oszenia: 69566 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655123.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: Zadanie 1. Przebudowa ulic Ogrodowa i 艁膮kowa w Piotrkowie Kujawskim Zadanie 2. Przebudowa dr贸g na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim Zadanie 3. Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. Przebudowa ulicy Ogrodowej i 艁膮kowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z odwodnieniem. 2. Przebudowa dr贸g na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z odwodnieniem. 3. Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z odwodnieniem.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 700,00 z艂. ( s艂ownie : siedemset z艂otych 00/100)na ka偶de zadanie oddzielnie (w przypadku sk艂adania oferty na 1 zadanie - 700,00 z艂; w przypadku sk艂adania oferty na 2 zadania - 1400,00 z艂;w przypadku sk艂adania oferty na 3 zadania - 2100,00 z艂).

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

 • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ. 4. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane. 5. Potwierdzenie wp艂acenia wadium..
 • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: a) O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. b) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; c)aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego Naczelnika Urz臋du Skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. d)dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie, posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia budowlane, e)za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Izby Samorz膮du Zawodowego Urbanist贸w lub Architekt贸w, f)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. g)Dow贸d wniesienia wadium. h)Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np.konsorcjum) - je艣li dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 27.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: Zadanie 1. Przebudowa ulic Ogrodowa i 艁膮kowa w Piotrkowie Kujawskim.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. Przebudowa ulicy Ogrodowej i 艁膮kowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z odwodnieniem..
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: Zadanie 2. Przebudowa dr贸g na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. Przebudowa dr贸g na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z odwodnieniem..
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 3 NAZWA: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: Zadanie 3. Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim wraz z odwodnieniem.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC187 KB POBIERZsiwz19.03.2009 12:53264
.DOC58.5 KB POBIERZwz贸r oferty19.03.2009 12:53299
.DOC38.5 KB POBIERZprojekt umowy19.03.2009 12:53218
.PDF1469.8 KB POBIERZkserokopia mapy z zakresem opracowania19.03.2009 12:54239
?9.8 KB POBIERZog艂oszenie19.03.2009 12:55313

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-03-19 13:52:16
Data ostatniej modyfikacji : 19.03.2009 12:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1312licznik odwiedzin: 4607911