logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2018 - 2022

UCHWA艁A NR I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej sk艂adu osobowego oraz wyboru przewodnicz膮cego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji, ustalenia jej sk艂adu osobowego oraz wyboru przewodnicz膮cego i zast臋pcy przewodnicz膮cego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich dzia艂ania oraz sk艂adu osobowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cych sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 201
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zak艂adu bud偶etowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania pomocy w formie posi艂ku(...) "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019 -2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/27/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2019 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/28/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/29/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/30/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019-2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/31/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski oraz okre艣lenia granic ich obwod贸w od dnia 1 wrze艣nia 2019 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/36/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/38/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski wotum zaufania za rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/39/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni贸w obj臋tych wychowaniem przedszkolnym do ko艅ca roku szkolnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt dziecka w 呕艂obku w Piotrkowie Kujawskim i wysoko艣ci dodatkowej op艂aty za wyd艂u偶ony pobyt dziecka, a tak偶e maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5507154