Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500024173-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Piotrków Kujawski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509322-N-2018
Data: 24/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, Krajowy numer identyfikacyjny 910866666, ul. Kościelna  1, 88230   Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 655 123, e-mail zpos@piotrkowkujawski.pl, faks 542 655 112.
Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkowkujawski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: - wykonał co najmniej 1 zamówienie wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi o przepustowości minimum Qdmax = 500 m3/d i wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł. brutto (słownie: trzy miliony złotych); - dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzna-wania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: a) Kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) oraz Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 500 m3/d i wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł. b) Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) oraz Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 500 m3/d i wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł. c) Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) oraz Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i AKPiA w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jedną inwestycję obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas budowy lub/i modernizacji lub/i rozbudowy lub/i przebudowy oczyszczalni ścieków. d) Technolog oczyszczania ścieków, posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniącej funkcję technologa rozruchu przy realizacji co najmniej 1 oczyszczalni ścieków komunalnych pracujących w układzie przepływowym ciągłym o przepustowości minimum Qd,max = 500 m3/d i wartości 3 000 000,00 zł zł brutto. (kopię posiadanego dyplomu należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) e) Kierownikiem robót drogowych, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: - wykonał co najmniej 1 zamówienie wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z osadnikami wtórnymi o przepustowości minimum Qdmax = 500 m3/d i wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł. brutto (słownie: trzy miliony złotych); - dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzna-wania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: a) Kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) oraz Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 500 m3/d i wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł. b) Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) oraz Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 500 m3/d i wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł. c) Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) oraz Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i AKPiA w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jedną inwestycję obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas budowy lub/i modernizacji lub/i rozbudowy lub/i przebudowy oczyszczalni ścieków. d) Technolog oczyszczania ścieków, posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniącej funkcję technologa rozruchu przy realizacji co najmniej 1 oczyszczalni ścieków komunalnych pracujących w układzie przepływowym ciągłym o przepustowości minimum Qd,max = 500 m3/d i wartości 3 000 000,00 zł zł brutto. (kopię posiadanego dyplomu należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) e) Kierownikiem robót drogowych, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych