Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO

RODO – skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2016 r., Nr 119, poz.1), którego stosowanie wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Jest to akt prawny obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Ma on na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

 Administrator Danych Osobowych

 Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów obsługiwanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, I piętro, pokój nr 12 – organ wykonawczy Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski.

 Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od rodzaju załatwianej przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawy, będziemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie – niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

 Jak pozyskujemy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz
w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Czy ujawniamy dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia nadane im przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, i którzy wykonują swoje zadania służbowe związane z Państwa sprawą. Państwa dane mogą zostać przekazane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 - Prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lubo graniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją.

- Prawo do „bycia zapomnianym” - usunięcia Państwa danych z naszej bazy.

        W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, Państwa prawa mogą ulegać ograniczeniu – wtedy jednak zostaną Państwo o tym poinformowani.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych będzie przez nas wymagane w zakresie umożliwiającym załatwienie sprawy, z którą Państwo zwrócą się do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz w celu realizacji zadań wynikających wprost z przepisów prawa.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski jest Pan Marek Powała, e-mail: iod@piotrkowkujawski.pl

KLAUZULA OBSŁUGI KORESPONDENCJI PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNYCH ŚROKÓW KOMUNIKACJI

Kontaktując się z nami - wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, elektronicznie na adres e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl, telefonicznie: 542654180. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@piotrkowkujawski.pl

 1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem:
  • Państwa dane kontaktowe – adres e-mail - przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a),
  • W przypadku gdy treść Państwa wiadomości będzie zawierała informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa, będą one przetwarzane m.in. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w toku sprawy.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:
 • w zakresie danych, co do których wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
 • w pozostałych przypadkach, gdy treść Państwa wiadomości była podstawą do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach

przetwarzania tych danych zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

 1. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych,

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych może naruszać przepisy
  o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Pozostałe klauzule w zakładce RODO