Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Projekt
UCHWAŁA Nr ...../…../2021
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia ………………………….. 2021 r.


w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.


Załącznik
do Uchwały Nr …../…../2021
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia ……………….. 2021 r.


Roczny program współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zwanym dalej „Programem” jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);
2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
3) Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim;
4) Gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminie Piotrków Kujawski;
5) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu
§ 2. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.
§ 3. Cele szczegółowe Programu to:
1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji;
2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
3) promocja działalności organizacji;
4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji;
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
6) integracja organizacji realizujących zadania publiczne;
7) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
8) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.
Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych;
2) suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina i organizacje podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie;
3) partnerstwa – oznaczającego, ze strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – oznaczającej równe traktowanie wszystkich organizacji w zakresie wykonywanych zadań;
6) jawności – kreującej jawne dla wszystkich obywateli procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje, sposób udzielania oraz wykonywania zadania są jawne.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy
§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) określenie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania;
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy lub pozafinansowy.
§ 7. Współpraca o charakterze finansowym obejmuje zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
§ 8. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 7 może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§ 9. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
§ 10. Współpraca pozafinansowa polega na działaniach realizowanych poprzez:
1) publikowanie na stronach internetowych Gminy Wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń;
5) informowanie organizacji o możliwości pozyskiwania środków na działalność z różnych źródeł;
6) prowadzenie i aktualizowanie bazy organizacji prowadzących działalność na terenie gminy;
7) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska;
8) sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje;
9) pomoc w nawiązywaniu przez organizacje kontaktów międzynarodowych;
10) promocję działalności organizacji.
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 11. Organy Gminy umożliwiają udział organizacji w realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach należących w świetle powołanej na wstępie ustawy, do sfery zadań pożytku publicznego:
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711);
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
f) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
g) działalność charytatywna;
h) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
i) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Rozdział 7
Okres realizacji Programu
§ 12. Program ma charakter roczny i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Rozdział 8
Sposób realizacji Programu
§ 13. Program jest realizowany poprzez:
1) wytyczanie polityki społecznej i finansowej Gminy;
2) realizację polityki społecznej i finansowej Gminy;
3) szczegółowe określenie zadań ze sfery zadań pożytku publicznego, przewidywanych do realizacji przy udziale organizacji;
4) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji.
Rozdział 9
Wysokość środków na realizację Programu
§ 14.1. Finansowanie zadań zleconych do realizacji Organizacjom Pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na 2022 rok.
2. Wysokość środków planowanych na realizacje Programu w 2022 roku wynosi 5 000,00 zł.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu
§ 15.1. Program podlega ocenie w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek
2. Opinie dotyczące Programu wraz z uzasadnieniem, organizacje mogą zgłaszać w ciągu całego okresu realizacji Programu, a zwłaszcza w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.
Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
§ 16.1. Program powstał przy współpracy z organizacjami.
2. Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu obejmował składanie przez organizacje pozarządowe uwag do projektu Programu.
3. Program został skonsultowany z organizacjami w oparciu o Uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 26, poz. 183).
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 2 zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej
§ 17.1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie Zarządzenia Burmistrza.
2. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący.
3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
4. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu komisji.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny na formularzu konsultacji.
6. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData