Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok” oraz zadania w zakresie rozwoju sportu na podstawie Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w dniu 7 października 2021 r. wydał Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 8 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

            Wyniki konsultacji zostały ogłoszone w dniu 3 listopada 2021 r. na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

            W dniu 26 listopada 2021 r. Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/178/2021 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

              Powołując się na Uchwałę Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  Nr XXVIII/178/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok oraz Uchwałę Nr III/14/10 Rady Miejskiej
w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami, przedstawia sprawozdanie  z realizacji Programu.

Realizując główne zasady Programu Współpracy oraz konkursu w zakresie rozwoju sportu, mówiące o realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rzecz jej mieszkańców, w roku 2022 były realizowane zadania publiczne prowadzone przez stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Realizacja zadania wpłynęła na aktywizację społeczności lokalnej, nastąpiło uzupełnienie działań Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki samorządowe z dziedziny sportu. Pobudzono ideę wsparcia aktywności, powstało stałe miejsce spotkań mieszkańców. Jest to jeden z głównych celów Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Niżej wymienione zadania były realizowane  w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 16 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wydał Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2022. W odpowiedzi na ogłoszenie  wnioski o dofinansowanie złożyły trzy uprawnione podmioty – Klub Sportowy „KUJAWY” Kozy,  Klub Sportowy „UNIA LESZCZE” i Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Piotrkowie Kujawskim. Po weryfikacji wniosków przez Komisję Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski postanowił o zatwierdzeniu  wyników konkursu.
Na podstawie dokonanej oceny przyznano dotacje:

- 18.000,00 zł dla Klubu Sportowego „KUJAWY” Kozy,

- 17.000,00 zł dla Klubu Sportowego UNIA LESZCZE” z/s Jerzyce,

- 75.000,00 zł dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski.

Zakres zadań obejmował : rozwój sportu i kultury fizycznej na obszarze Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski, udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej, utrzymanie bazy sportowej, zakup sprzętu sportowego oraz uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach w tenisa stołowego. Po weryfikacji i sprawdzeniu zasadności wydatkowania kosztów oceniam wykonanie zadania w sposób pozytywny i zasadny. Zakładane cele zadań publicznych zostały osiągnięte.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Piotrków Kujawski, 26 kwietnia 2023 r.

 

                                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                          Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

                                                                                                                           /-/ Sławomir Henryk Bogucki

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData