Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RODO – skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2016 r., Nr 119, poz.1), którego stosowanie wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Jest to akt prawny obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Ma on na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

 Administrator Danych Osobowych

 Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów obsługiwanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, jest Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, który reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy.

 Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od rodzaju załatwianej przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawy, będziemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie – niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

 Jak pozyskujemy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz
w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Czy ujawniamy dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia nadane im przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, i którzy wykonują swoje zadania służbowe związane z Państwa sprawą. Państwa dane mogą zostać przekazane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 - Prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lubo graniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją.

- Prawo do „bycia zapomnianym” - usunięcia Państwa danych z naszej bazy.

        W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, Państwa prawa mogą ulegać ograniczeniu – wtedy jednak zostaną Państwo o tym poinformowani.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych będzie przez nas wymagane w zakresie umożliwiającym załatwienie sprawy, z którą Państwo zwrócą się do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz w celu realizacji zadań wynikających wprost z przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art.14 RODO* informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, którą reprezentuje Burmistrz, ul. Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski, tel. 54 2654 180, fax 54 2655 112,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7..W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
*- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, którą reprezentuje Burmistrz, ul. Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski, tel. 54 2654 180, fax 54 2655 112,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora. 3.Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
5.Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni , chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, którą reprezentuje Burmistrz, ul. Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski, tel. 54 2654 180, fax 54 2655 112,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodtz.piotrkow@gmail.com, lub pisemnie na adres Administratora. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy. 4.Administrator przetwarza również Pani/Pana dane w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. numer telefonu, adres email, wizerunek. 5.Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Urzędu, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat [art. 94 ust.9b ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U z 2020r. poz. 1320), od dnia zakończenia stosunku pracy.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby),przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, którą reprezentuje Burmistrz, ul. Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski, tel. 54 2654 180, fax 54 2655 112,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodtz.piotrkow@gmai.com lub pisemnie na adres Administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10 .Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PRAWA O AKTACH STANU CYWILNEGO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, tel:54 2654 180, e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO, oraz innych przepisów prawa w szczególności dotyczących:
a) sporządzenia aktu urodzenia dziecka;
b) sporządzenia aktu małżeństwa;
c) sporządzenia aktu zgonu;
d) przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa;
e) przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
f) przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia;
g) przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
h) przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion;
i) wydania zaświadczenia o stanie cywilnym;
j) wydania odpisu aktu stanu cywilnego;
k) wydania zaświadczenia o zawarciu małżeństwa za granicą;
l) wydaniu zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego;
ł) sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego;
m) realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą;
n) realizacja wniosku o zmianę imienia i nazwiska;
o) wydanie dokumentów z akt zbiorowych;
p) zameldowania;
r) nadania numeru pesel
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być wyłącznie:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie do 100 lat (akta urodzenia, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia)
7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 1.
9. Dane dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych , których stroną jest Polska.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, tel: 54 26 54 180 ,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. W zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO, oraz innych przepisów prawa w szczególności dotyczących:
a) wydania Pani/Panu dowodu osobistego;
b) unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu;
- upływu terminu ważności dowodu;
- zmiany danych zawartych w dowodzie;
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu
c) uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być wyłącznie:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo .
7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 1.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, którą reprezentuje Burmistrz, ul. Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski, tel. 54 2654 180, fax 54 2655 112,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora. 3.Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach Szpitala oraz zabezpieczenia mienia w oparciu o art. 6 ust 1 lit.c i e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są : - budynki (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Urzędu, - obszar wokół budynków (place manewrowe i drogi dojazdowe, parkingi ,część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości);
5. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz .
6.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa;
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
9.Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1); dalej: RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, tel: 54 2654 180, e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 6 lit.e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1); dalej: RODO). w związku z art. 25 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019, poz.2277) oraz ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U z 2019 ,poz. 1818).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy, prokuratura, policja ,kuratorzy sądowi itp. na podstawie pisemnego wniosku. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym bez wniosku, w związku z prowadzonymi sprawami w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy w Piotrkowie Kujawskim są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych .Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1); dalej: RODO). informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, tel: 54 2654 180, email:piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów Gminy zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1432) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.Dz.U.2018.995) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej .
5. Dane osobowe rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, nie dłużej niż 3 miesiące.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piotrków Kujawski.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W INTERESIE PUBLICZNYM LUB SPRAWOWANIA WŁADZY POWIERZONEJ
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, tel: 54 2654 180, e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
2. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1, lit. e RODO*).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - w przypadku niepodania danych realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi nie będzie możliwa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
*- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
2. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4.Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją celu przetwarzania przez okres 50 lat w oparciu o przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
5.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych ;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Klauzula informacyjna do dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) niniejszym  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, którą reprezentuje Burmistrz, ul. Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski, tel. 54 2654 180, fax 54 2655 112,e-mail: piotrkowkujawski@samorzady.pl
 2. W zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym organizacja i udokumentowanie dyskusji publicznej w postaci protokołu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w dyskusji publicznej oraz wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Pani/Panu przysługuje prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – dodatek węglowy 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
  z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 88-230 Piotrków Kujawski.
 2. W celu prawidłowego przetwarzania danych został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez przesłanie zapytania na adres Urzędu Miasta i Gminy jw., poprzez e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub telefonicznie: 506482 650.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
 9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
  z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 88-230 Piotrków Kujawski.
 2. W celu prawidłowego przetwarzania danych został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez przesłanie zapytania na adres Urzędu Miasta i Gminy jw., poprzez e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com lub telefonicznie: 506 482 650.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do zakupu preferencyjnego paliwa stałego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO– tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi..
 4. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
 9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData