logo
Og艂oszenia » Pomocy spo艂ecznej
艢wiadczenia rodzinne

Od 1 lipca 2007r. Wydzia艂 艢wiadcze艅 Rodzinnych M-GOPS w Piotrkowie Kujawskim rozpoczyna przyjmowanie wniosk贸w o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych na nowy okres zasi艂kowy 2007/2008.

艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom posiadaj膮cym obywatelstwo pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

3. cudzoziemcom przebywaj膮cym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si臋, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Wsp贸lnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 z p贸藕niejszymi zmianami), zgody na pobyt tolerowany lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchod藕cy, je偶eli zamieszkuj膮 艂膮cznie z cz艂onkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 艣wiadczeniach rodzinnych zasi艂ek rodzinny przys艂uguje:

1. rodzicom, jednemu z rodzic贸w albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2.opiekunowi faktycznemu dziecka;

3. osobie ucz膮cej si臋 - co oznacza osob臋 pe艂noletni膮 ucz膮c膮 si臋, niepozostaj膮c膮 na utrzymaniu rodzic贸w w zwi膮zku z ich 艣mierci膮 lub zas膮dzeniem od rodzic贸w na jej rzecz aliment贸w je偶eli wyrok s膮du orzekaj膮cy alimenty zosta艂 wydany przed osi膮gni臋ciem pe艂noletnio艣ci przez osob臋 ucz膮c膮 si臋.

Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje do uko艅czenia przez dziecko (art. 6 ust. 1 ustawy):

1. 18-go roku 偶ycia lub

2.nauki w szkole, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 21-go roku 偶ycia albo

3. 24-go roku 偶ycia, je偶eli kontynuuje nauk臋 w szkole lub szkole wy偶szej i legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci oraz

4.osobie ucz膮cej si臋 w szkole lub szkole wy偶szej, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 24-go roku 偶ycia.

Zasi艂ek rodzinny nie przys艂uguje, je偶eli:

1. dziecko lub osoba ucz膮ca si臋:

a) pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim (art. 7 pkt 1 ustawy),

b) zosta艂o(a) umieszczone(a) w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie tj. domu pomocy spo艂ecznej, plac贸wce opieku艅czo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zak艂adzie poprawczym, areszcie 艣ledczym, zak艂adzie karnym, zak艂adzie opieku艅czo leczniczym, zak艂adzie piel臋gnacyjno opieku艅czym, a tak偶e w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniaj膮cej nieodp艂atnie pe艂ne utrzymanie, w tym wy偶ywienie, zakwaterowanie i umundurowanie lub w rodzinie zast臋pczej (art. 7 pkt 2 i 3 ustawy),

c) jest uprawnione(a) do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy),

2. osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba 偶e:

a) rodzice lub jedno z rodzic贸w dziecka nie 偶yje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone,

d) s膮d zobowi膮za艂 jednego z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka i nie zobowi膮za艂 drugiego z rodzic贸w do 艣wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (art. 7 pkt 5 ustawy).

Do zasi艂ku rodzinnego przys艂uguj膮 dodatki - art. 8 ustawy: (w przypadku braku prawa do zasi艂ku rodzinnego na dziecko dodatki nie przys艂uguj膮)

1. dodatek z tytu艂u urodzenia dziecka przys艂uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak偶e opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia, je偶eli nie zosta艂 przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ustawy)

2. dodatek z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys艂uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, je偶eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn膮 opiek膮, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres (art. 10 ust.1 ustawy):

- 24 miesi臋cy kalendarzowych,

- 36 miesi臋cy kalendarzowych, je偶eli sprawuje opiek臋 nad wi臋cej ni偶 jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

- 72 miesi臋cy kalendarzowych, je偶eli sprawuje opiek臋 nad dzieckiem legitymuj膮cym si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

Dodatek ten nie przys艂uguje, je偶eli (art. 10 ust. 5 ustawy):

- osoba ubiegaj膮ca si臋 bezpo艣rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa艂a w zatrudnieniu przez okres kr贸tszy ni偶 6 miesi臋cy

- osoba ubiegaj膮ca si臋 w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podj臋艂a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 tzn. wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego, umowy o prac臋 nak艂adcz膮 oraz wykonywanie prac lub 艣wiadczenie us艂ug na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o albo w okresie cz艂onkostwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych, a tak偶e prowadzenie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej,

- dziecko przebywa w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w 偶艂obku albo w przedszkolu, z wyj膮tkiem dziecka legitymuj膮cego si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci przebywaj膮cego w 偶艂obku albo w przedszkolu z powod贸w terapeutycznych oraz dziecka przebywaj膮cego w zak艂adzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

- osoba ubiegaj膮ca si臋 w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi艂ku macierzy艅skiego.

3.dodatek z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka przys艂uguje (art. 11a ust. 1 ustawy)

a)samotnie wychowuj膮cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je偶eli nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzic贸w dziecka, poniewa偶:

- drugi z rodzic贸w dziecka nie 偶yje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

b)osobie ucz膮cej si臋, je偶eli oboje rodzice osoby ucz膮cej si臋 nie 偶yj膮.

Osoba samotnie wychowuj膮ca dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostaj膮ca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s膮du, osoba rozwiedziona, je偶eli nie wychowuje co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem.

4.dodatek z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na nast臋pne dzieci maj膮ce prawo do zasi艂ku rodzinnego (art. 12a ustawy),

5.dodatek z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, a tak偶e osobie ucz膮cej si臋 na pokrycie zwi臋kszonych wydatk贸w zwi膮zanych z rehabilitacj膮 lub kszta艂ceniem dziecka w wieku (art. 13 ust. 1 ustawy):

a)do uko艅czenia 16-go roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci,

b) powy偶ej 16-go roku 偶ycia do uko艅czenia 24-go roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

6. dodatek z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego przys艂uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak偶e osobie ucz膮cej si臋 na cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z rozpocz臋ciem w szkole nowego roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy),

7. dodatek z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys艂uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu lub osobie ucz膮cej si臋 w zwi膮zku (art. 15 ust. 1 ustawy):

a) z zamieszkiwaniem w miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y ponadgimnazjalnej lub szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e szko艂y podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz膮cej si臋, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

b) z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, w przypadku dojazdu do szko艂y ponadgimnazjalnej, a tak偶e szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki w zakresie odpowiadaj膮cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Z tytu艂u urodzenia si臋 偶ywego dziecka przys艂uguje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka jednorazowa zapomoga, niezale偶nie od dochod贸w (art. 15b-c ustawy).

Zasi艂ek piel臋gnacyjny przys艂uguje (art. 16 ustawy):

1. niepe艂nosprawnemu dziecku;

2. osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16-go roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

3. osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16-go roku 偶ycia legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 powsta艂a w wieku do uko艅czenia 21-go roku 偶ycia;

4. osobie, kt贸ra uko艅czy艂a 75 lat;

Zasi艂ek ten nie przys艂uguje osobie uprawnionej do dodatku piel臋gnacyjnego i osobie przebywaj膮cej w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie, je偶eli pobyt tej osoby i udzielane przez t臋 instytucj臋 艣wiadczenia cz臋艣ciowo lub w ca艂o艣ci finansowane z bud偶etu pa艅stwa albo z NFZ.

艢wiadczenie piel臋gnacyjne z tytu艂u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 opieki nad dzieckiem przys艂uguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je偶eli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymuj膮cym si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci (art. 17 ustawy).

艢wiadczenie to nie przys艂uguje, je偶eli:

1. osoba sprawuj膮ca opiek臋 ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasi艂ku sta艂ego, zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego,

2. osoba wymagaj膮ca opieki pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, zosta艂a umieszczona w rodzinie zast臋pczej albo w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 kszta艂cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyj膮tkiem zak艂ad贸w opieki zdrowotnej,

3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcze艣niejszej emerytury na to dziecko,

4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Do wniosk贸w na nowy okres zasi艂kowy od 01-09-2007r. do 31-08-2008r. nale偶y za艂膮czy膰 m.in. dokumenty potwierdzaj膮ce uzyskane dochody za rok kalendarzowy 2006.

W sprawach wniosk贸w i wymaganych dokument贸w informacji udzielaj膮 pracownicy Wydzia艂u 艢wiadcze艅 Rodzinnych od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8 00 - 15 00.

Autor : Teresa Antoszewska
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2007-07-11 10:32:09
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-11 10:32:09
Liczba wy艣wietle艅 : 3141licznik odwiedzin: 7923032