logo
Powszechny Spis Rolny 2020
Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w terenowych

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)    Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – Gminny Komisarz Spisowy og艂asza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonuj膮cych czynno艣ci w ramach prac spisowych zwi膮zanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
1.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spe艂nia膰 nast臋puj膮ce wymagania:


1) by膰 osoba pe艂noletni膮,
2) zamieszkiwa膰 na terenie gminy Piotrków Kujawski,
3) posiada膰 co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie;
4) pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim w mowie i pi艣mie,
5) nie by膰 skazanym prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwa lub umy艣lne przest臋pstwa skarbowe.


2. Do g艂ównych zada艅 rachmistrza terenowego nale偶e膰 b臋dzie:


1) przeprowadzenie wywiadów bezpo艣rednich lub telefonicznych, w zale偶no艣ci od aktualnej sytuacji zwi膮zanej z epidemi膮 COVID-19;
2) zebranie danych wed艂ug ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pyta艅, opracowanym  przez CBS;
3) przej臋cie zada艅 innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu b臋dzie zagro偶ony.


3. Do obowi膮zków rachmistrza terenowego nale偶e膰 b臋dzie:


1) przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot. ochrony danych osobowych;
2) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;
3) kontaktowanie si臋 z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych (problemy oraz pytania mo偶e kierowa膰 do obu tych osób – jednak wskazane jest aby rachmistrz w pierwszej kolejno艣ci kontaktowa艂 si臋 z koordynatorem gminnym, który zgodnie z za艂o偶eniem organizacyjnym jest tzw. pierwsz膮 lini膮 wsparcia);
4) pos艂ugiwanie si臋 wy艂膮cznie urz膮dzeniem mobilnym, wyposa偶onym w interaktywn膮 aplikacj臋 formularzow膮 do realizacji wywiadów;
5)  ochrona powierzonego sprz臋tu tj. urz膮dzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utrat膮 i zniszczeniem;
6) powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego o ewentualnymwyd艂u偶eniu czasu pracy (poza godzin膮 20:00) poprzez wiadomo艣膰 wys艂an膮 z aplikacji CAPI;
7) powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urz膮dzenia     mobilnego oraz najbli偶sz膮 jednostk膮 policji je偶eli utrata tego urz膮dzenia nast膮pi艂a w wyniku przest臋pstwa (kradzie偶, napad, itp. );
8) powiadomienie koordynatora gminnego o awarii urz膮dzenia mobilnego lub b艂臋dach aplikacji CAPI; i powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udzia艂u w spisie oraz o konieczno艣ci podj臋cia dalszych dzia艂a艅 zwi膮zanych z przeprowadzeniem spisu u u偶ytkownika gospodarstwa rolnego, tj. koordynator gminny wraz z rachmistrzem przekonuj膮 u偶ytkownika gospodarstwa rolnego do udzia艂u w spisie, je艣li rozmowa nie przynosi rezultatu:
9) zwrot po zako艅czeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urz膮dzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym w umowie;
10) nienaganne reprezentowanie s艂u偶b statystyki publicznej.


4. Kandydat na rachmistrza terenowego:


1) zobligowany jest do wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynno艣ci w ramach bezpo艣redniego wywiadu z u偶ytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obs艂ugi urz膮dzenia mobilnego wyposa偶onego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisany na list臋 kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzon膮 przez w艂a艣ciwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, 偶e z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejno艣膰 na li艣cie jest ustalana wed艂ug liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego;
3) Rachmistrza terenowego powo艂uje zast臋pca w艂a艣ciwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spo艣ród osób, które uzyska艂y najwy偶sz膮 liczb臋 punktów z egzaminu testowego, kieruj膮c si臋 kolejno艣ci膮 na li艣cie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
4) Kandydat na rachmistrza terenowego przedk艂ada ksero dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie co najmniej 艣redniego wykszta艂cenia;
5) Kandydat na rachmistrza terenowego sk艂ada o艣wiadczenie o spe艂nieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych o艣wiadcze艅.
6) Rachmistrz dokonywa膰 b臋dzie spisu wy艂膮cznie na urz膮dzeniu mobilnym.


5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawiera膰:


1) Zg艂oszenie kandydata na rachmistrza terenowego;
2) Kserokopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie, ci najmniej szko艂y 艣redniej;
3) O艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie, w tym przest臋pstwo skarbowe;
4) Informacj臋 dotycz膮c膮 RODO.


6. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 do Urz臋du Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w formie pisemnej za po艣rednictwem poczty lub osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du, w kopercie z napisem    „ Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r” w w terminie od dnia     15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

7.
Dokumentu, które wp艂yn膮 do Urz臋du Miasta i Gminy Piotrków Kujawski po wy偶ej wskazanym terminie lub b臋d膮 niekompletne nie b臋d膮 rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do Urz臋du Miasta i Gminy.


     Adres do dor臋cze艅: Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawski ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF641.9 KB POBIERZKlauzula RODO2020-06-24 14:09:30114
.PDF113.5 KB POBIERZO艣wiadczenie o niekaralno艣ci2020-06-24 14:09:43116
.PDF391.3 KB POBIERZZg艂oszenie na rachmistrza2020-06-24 14:09:57125

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2020-06-24 14:08:07
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-24 14:16:26
Liczba wy艣wietle艅 : 243

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  24.06.2020 13:11poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  24.06.2020 13:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7926413